Tỉnh Tuyên Quang có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Tuyên Quang có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Tuyên Quang có 1 Thành phố 6 Huyện. Tỉnh Tuyên Quang có 141 đơn vị hành chính, bao gồm 129 Xã, 5 Thị trấn, 7 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Tuyên Quang
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Tuyên Quang
2 Huyện Huyện Lâm Bình
3 Huyện Huyện Nà Hang
4 Huyện Huyện Chiêm Hóa
5 Huyện Huyện Hàm Yên
6 Huyện Huyện Yên Sơn
7 Huyện Huyện Sơn Dương
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật