Tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Lạng Sơn có 1 Thành phố 10 Huyện. Tỉnh Lạng Sơn có 226 đơn vị hành chính, bao gồm 207 Xã, 14 Thị trấn, 5 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Lạng Sơn
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Lạng Sơn
2 Huyện Huyện Tràng Định
3 Huyện Huyện Bình Gia
4 Huyện Huyện Văn Lãng
5 Huyện Huyện Cao Lộc
6 Huyện Huyện Văn Quan
7 Huyện Huyện Bắc Sơn
8 Huyện Huyện Hữu Lũng
9 Huyện Huyện Chi Lăng
10 Huyện Huyện Lộc Bình
11 Huyện Huyện Đình Lập
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật