Thi Trắc nghiêm lý thuyết Nghi lễ Aikiko

1. Ảnh của tổ sư được đặt vị trí nào trong sân tâp?
2. Theo hướng nhìn vào ảnh Tổ Sư, huấn luyện viên ngồi bên nào?
3. Theo hướng nhìn vào ảnh Tổ Sư, hướng dẫn viên ngồi bên nào?
4. Có mấy hình đồ sắp xếp vị trí ngồi trên sân tập, phòng tập?
5. Theo hình đồ chử U, hướng nhìn vào anh Tổ Sư, cấp đai cao hơn ngồi bên nào?
6. Một buổi tâp Aikido sẽ bắt đầu và kết thúc bằng nghi thức gì?
7. Các hình thức chào đối với một Aikidoka?
8. Nghi thức chào Tổ Sư được chào theo nghi thức nào?
9. Khi quỳ chào chân nào xuống trước?
10. Khi quỳ chào, tay nào xuống trước?
Báo Võ Thuật