Thi Trắc nghiêm lý thuyết Luật thi đấu karatedo

1. Đối với VĐV nữ có thể được mặc áo bên trong áo thi đấu với điều kiện nào sau đây?
2. Quy định nào sau đây đúng đối với võ phục thi đấu?
3. Kích thước thảm đấu bao gồm khu vực thi đấu và khu vực an toàn là 12mx12m
Cờ hiệu trong hình cho bao nhiêu điểm?
4. Cờ hiệu trong hình cho bao nhiêu điểm?
Cờ hiệu trong hình cho bao nhiêu điểm?
5. Cờ hiệu trong hình cho bao nhiêu điểm?
Cờ hiệu trong hình cho bao nhiêu điểm?
6. Cờ hiệu trong hình cho bao nhiêu điểm?
Cờ hiệu trong hình, đồng thuận phạt vận động viên nào?
7. Cờ hiệu trong hình, đồng thuận phạt vận động viên nào?
8. Vị trí đứng của vận động viên trong trận đấu karatedo?
Cờ hiệu trong hình chỉ điều gì?
9. Cờ hiệu trong hình chỉ điều gì?
10. Biểu quyết. 2 trọng tài phụ chọn Aka, 2 trọng tài phụ chọn AO
Báo Võ Thuật