Thi Trắc nghiêm lý thuyết Lịch sử aikido

1. Từ "Dojo" có nghĩa là gi?
2. Tổ sư Morihei Ueshiba sinh ngày tháng năm nào?
3. Tổ sư Morihei Ueshiba mất ngày tháng năm nào?
4. Tên gọi Aikido chính thức có từ năm nào?
5. Liên Đoàn Aikido Quốc tế-IAF (International Aikido Federation) chính thức thành lập vào thời gian nào?
6. Người Việt Nam đầu tiên đặt nền móng và phát triển chính thống Aikido tại Việt Nam là ai?
7. Aikido là môn võ có nguồn gốc của quốc gia nào?
8. Aikido còn được gọi với tên tiếng Việt là gì?
9. Chữ“AI” trong Aikido có nghĩa là gì?
10. Chữ“DO” trong Aikido có nghĩa là gì?
Báo Võ Thuật