Thi Trắc nghiêm lý thuyết Kỹ thuật aikido

1. Thế thủ Gyaku Hanmi là?
2. Ukemi Waza là gì?
3. AIHANMI KATATE DORI là gì?
4. GYAKU HANMI KATATE DORI là gì?
5. RYOTE DORI là gì?
6. MOROTE DORI là gì?
7. KATA DORI là gì?
8. MUNE DORI là gì?
9. MAE RYO KATA DORI là gì?
10. USHIRO KUBI SHIME DORI là gì?
Báo Võ Thuật