Thi Trắc nghiêm lý thuyết Đòn đỡ karatedo (p2)

Đòn này trong karate gọi là gì?
1. Đòn này trong karate gọi là gì?
Đòn này trong karate gọi là gì?
2. Đòn này trong karate gọi là gì?
Đòn này trong karate gọi là gì?
3. Đòn này trong karate gọi là gì?
Đòn này trong karate gọi là gì?
4. Đòn này trong karate gọi là gì?
Đòn này trong karate gọi là gì?
5. Đòn này trong karate gọi là gì?
Đòn này trong karate gọi là gì?
6. Đòn này trong karate gọi là gì?
Đòn này trong karate gọi là gì?
7. Đòn này trong karate gọi là gì?
Đòn này trong karate gọi là gì?
8. Đòn này trong karate gọi là gì?
Đòn này trong karate gọi là gì?
9. Đòn này trong karate gọi là gì?
Đòn này trong karate gọi là gì?
10. Đòn này trong karate gọi là gì?
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật