Thi Trắc nghiêm lý thuyết Đòn đỡ karatedo (p1)

Đòn đở tầm cao (thượng đẳng) trong karate gọi là gì?
1. Đòn đở tầm cao (thượng đẳng) trong karate gọi là gì?
Đòn đở tầm trung, từ ngoài vào trong gọi là gì?
2. Đòn đở tầm trung, từ ngoài vào trong gọi là gì?
Đòn đở tầm trung, từ trong ra ngoài gọi là gì?
3. Đòn đở tầm trung, từ trong ra ngoài gọi là gì?
Đòn gạt tầm thấp gọi là gì?
4. Đòn gạt tầm thấp gọi là gì?
Đòn đở tầm trung và đòn gạt tầm thấp gọi là gì?
5. Đòn đở tầm trung và đòn gạt tầm thấp gọi là gì?
Đòn này trong karate gọi là gì ?
6. Đòn này trong karate gọi là gì ?
Đòn này trong karate gọi là gì?
7. Đòn này trong karate gọi là gì?
Đòn đỡ tầm thấp, lòng bàn tay mở karate gọi là gì?
8. Đòn đỡ tầm thấp, lòng bàn tay mở karate gọi là gì?
Đòn đỡ tầm trung, lòng bàn tay mơ karate gọi là gì?
9. Đòn đỡ tầm trung, lòng bàn tay mơ karate gọi là gì?
Đòn đỡ tầm cao (thượng đẳng), lòng bàn tay mở, karate gọi là gì?
10. Đòn đỡ tầm cao (thượng đẳng), lòng bàn tay mở, karate gọi là gì?
Báo Võ Thuật