Thi Trắc nghiêm lý thuyết Đòn đấm karatedo

Đòn đấm thuận trong karate gọi là gì?
1. Đòn đấm thuận trong karate gọi là gì?
Đòn đấm nghịch karate có tên gọi là?
2. Đòn đấm nghịch karate có tên gọi là?
Hai đấm karate có tên gọi là?
3. Hai đấm karate có tên gọi là?
Cú đấm Upside-down(lòng bàn tay hướng lên) karate có tên gọi là?
4. Cú đấm Upside-down(lòng bàn tay hướng lên) karate có tên gọi là?
Đấm móc trong karate gọi là gì?
5. Đấm móc trong karate gọi là gì?
Đấm vòng trong karate gọi là gì?
6. Đấm vòng trong karate gọi là gì?
Đấm dưới trong karate gọi là gì?
7. Đấm dưới trong karate gọi là gì?
Cú đấm hai tay (thẳng 1 đường) trong karate gọi là gì?
8. Cú đấm hai tay (thẳng 1 đường) trong karate gọi là gì?
Cú đấm hai tay, sự kết hợp giữa Ura Tsuki và Oi Tsuki trong karate gọi là gì?
9. Cú đấm hai tay, sự kết hợp giữa Ura Tsuki và Oi Tsuki trong karate gọi là gì?
Đấm dọc karate gọi là gì?
10. Đấm dọc karate gọi là gì?
Báo Võ Thuật