Thi Trắc nghiêm lý thuyết Đòn đá karatedo

Đòn lên gối chân trong karate gọi là gì?
1. Đòn lên gối chân trong karate gọi là gì?
Đòn đá này gọi là gì?
2. Đòn đá này gọi là gì?
Đòn đá là gì? phần tiếp súc lưng bàn chân, tầm cao.
3. Đòn đá là gì? phần tiếp súc lưng bàn chân, tầm cao.
Đòn đá gọi là gì? . Phần tiếp súc lưng bàn chân
4. Đòn đá gọi là gì? . Phần tiếp súc lưng bàn chân
Đòn đá này tên gì?
5. Đòn đá này tên gì?
Tên nào đúng với hình trên?
6. Tên nào đúng với hình trên?
Đòn tống sau, trong karate gọi là gì ?
7. Đòn tống sau, trong karate gọi là gì ?
Tên gọi của đòn đá này là gì?
8. Tên gọi của đòn đá này là gì?
Đòn đá này gọi là gì?
9. Đòn đá này gọi là gì?
Phần tiếp súc là ức bàn chân, đòn đá này gọi là?
10. Phần tiếp súc là ức bàn chân, đòn đá này gọi là?
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật