Thi Trắc nghiêm lý thuyết Aikido

1. Khi sử dụng binh khí (Ken, jo, Tamto, Tambo) có cần nghi thức chào không?
2. Trong Aikido có hình thức thiền không
3. Các nghi thức trong dân tập có mục đích gì?
4. Phương pháp khởi động trong Aikido gọi là gì?
5. Trang phục bên ngoài quần võ phục gọi là gì?
6. Thế thủ Ai Hanmi là?
7. Lăn tròn về phía trước gọi là gì?
8. Lăn tròn về phía sau gọi là gì?
9. Té ngã bên hông gọi là gì?
10. Té sấp phía trước gọi là gì?
Báo Võ Thuật