Thị xã Phúc Yên có bao nhiêu Xã, Phường

Thị xã Phúc Yên là một Thị xã trực thuộc Tỉnh Vĩnh Phúc. Thị xã Phúc Yên có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 4 Xã, 6 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Trưng Trắc
2 Phường Phường Hùng Vương
3 Phường Phường Trưng Nhị
4 Phường Phường Phúc Thắng
5 Phường Phường Xuân Hoà
6 Phường Phường Đồng Xuân
7 Xã Ngọc Thanh
8 Xã Cao Minh
9 Xã Nam Viêm
10 Xã Tiền Châu
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật