Thị xã Điện Bàn có bao nhiêu Xã, Phường

Thị xã Điện Bàn là một Thị xã trực thuộc Tỉnh Quảng Nam. Thị xã Điện Bàn có 20 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 7 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Vĩnh Điện
2 Xã Điện Tiến
3 Xã Điện Hòa
4 Xã Điện Thắng Bắc
5 Xã Điện Thắng Trung
6 Xã Điện Thắng Nam
7 Phường Phường Điện Ngọc
8 Xã Điện Hồng
9 Xã Điện Thọ
10 Xã Điện Phước
11 Phường Phường Điện An
12 Phường Phường Điện Nam Bắc
13 Phường Phường Điện Nam Trung
14 Phường Phường Điện Nam Đông
15 Phường Phường Điện Dương
16 Xã Điện Quang
17 Xã Điện Trung
18 Xã Điện Phong
19 Xã Điện Minh
20 Xã Điện Phương
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật