Thị xã Ba Đồn có bao nhiêu Xã, Phường

Thị xã Ba Đồn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Bình. Thị xã Ba Đồn có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Xã, 6 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Ba Đồn
2 Phường Phường Quảng Long
3 Phường Phường Quảng Thọ
4 Xã Quảng Tiên
5 Xã Quảng Trung
6 Phường Phường Quảng Phong
7 Phường Phường Quảng Thuận
8 Xã Quảng Tân
9 Xã Quảng Hải
10 Xã Quảng Sơn
11 Xã Quảng Lộc
12 Xã Quảng Thủy
13 Xã Quảng Văn
14 Phường Phường Quảng Phúc
15 Xã Quảng Hòa
16 Xã Quảng Minh
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật