Thành phố Tuy Hoà có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Tuy Hoà là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Phú Yên. Thành phố Tuy Hoà có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 4 Xã, 12 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường 1
2 Phường Phường 8
3 Phường Phường 2
4 Phường Phường 9
5 Phường Phường 3
6 Phường Phường 4
7 Phường Phường 5
8 Phường Phường 7
9 Phường Phường 6
10 Phường Phường Phú Thạnh
11 Phường Phường Phú Đông
12 Xã Hòa Kiến
13 Xã Bình Kiến
14 Xã Bình Ngọc
15 Xã An Phú
16 Phường Phường Phú Lâm
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật