Thành phố Thanh Hóa có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Thanh Hóa là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa. Thành phố Thanh Hóa có 37 đơn vị hành chính, bao gồm 17 Xã, 20 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Hàm Rồng
2 Phường Phường Đông Thọ
3 Phường Phường Nam Ngạn
4 Phường Phường Trường Thi
5 Phường Phường Điện Biên
6 Phường Phường Phú Sơn
7 Phường Phường Lam Sơn
8 Phường Phường Ba Đình
9 Phường Phường Ngọc Trạo
10 Phường Phường Đông Vệ
11 Phường Phường Đông Sơn
12 Phường Phường Tân Sơn
13 Phường Phường Đông Cương
14 Phường Phường Đông Hương
15 Phường Phường Đông Hải
16 Phường Phường Quảng Hưng
17 Phường Phường Quảng Thắng
18 Phường Phường Quảng Thành
19 Xã Thiệu Vân
20 Xã Thiệu Khánh
21 Xã Thiệu Dương
22 Phường Phường Tào Xuyên
23 Xã Hoằng Lý
24 Xã Hoằng Long
25 Xã Hoằng Quang
26 Xã Hoằng Đại
27 Xã Hoằng Anh
28 Phường Phường An Hoạch
29 Xã Đông Lĩnh
30 Xã Đông Vinh
31 Xã Đông Tân
32 Xã Đông Hưng
33 Xã Quảng Thịnh
34 Xã Quảng Đông
35 Xã Quảng Cát
36 Xã Quảng Phú
37 Xã Quảng Tâm
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật