Thành phố Tam Điệp có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Tam Điệp là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Ninh Bình. Thành phố Tam Điệp có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 3 Xã, 6 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Bắc Sơn
2 Phường Phường Trung Sơn
3 Phường Phường Nam Sơn
4 Phường Phường Tây Sơn
5 Xã Yên Sơn
6 Phường Phường Yên Bình
7 Phường Phường Tân Bình
8 Xã Quang Sơn
9 Xã Đông Sơn
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật