Thành phố Nha Trang có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Nha Trang là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Khánh Hòa. Thành phố Nha Trang có 27 đơn vị hành chính, bao gồm 8 Xã, 19 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Vĩnh Hòa
2 Phường Phường Vĩnh Hải
3 Phường Phường Vĩnh Phước
4 Phường Phường Ngọc Hiệp
5 Phường Phường Vĩnh Thọ
6 Phường Phường Xương Huân
7 Phường Phường Vạn Thắng
8 Phường Phường Vạn Thạnh
9 Phường Phường Phương Sài
10 Phường Phường Phương Sơn
11 Phường Phường Phước Hải
12 Phường Phường Phước Tân
13 Phường Phường Lộc Thọ
14 Phường Phường Phước Tiến
15 Phường Phường Tân Lập
16 Phường Phường Phước Hòa
17 Phường Phường Vĩnh Nguyên
18 Phường Phường Phước Long
19 Phường Phường Vĩnh Trường
20 Xã Vĩnh Lương
21 Xã Vĩnh Phương
22 Xã Vĩnh Ngọc
23 Xã Vĩnh Thạnh
24 Xã Vĩnh Trung
25 Xã Vĩnh Hiệp
26 Xã Vĩnh Thái
27 Xã Phước Đồng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật