Thành phố Móng Cái có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Móng Cái là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Quảng Ninh. Thành phố Móng Cái có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 9 Xã, 8 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Ka Long
2 Phường Phường Trần Phú
3 Phường Phường Ninh Dương
4 Phường Phường Hoà Lạc
5 Phường Phường Trà Cổ
6 Xã Hải Sơn
7 Xã Bắc Sơn
8 Xã Hải Đông
9 Xã Hải Tiến
10 Phường Phường Hải Yên
11 Xã Quảng Nghĩa
12 Phường Phường Hải Hoà
13 Xã Hải Xuân
14 Xã Vạn Ninh
15 Phường Phường Bình Ngọc
16 Xã Vĩnh Trung
17 Xã Vĩnh Thực
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật