Thành phố Lào Cai có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Lào Cai là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Lào Cai. Thành phố Lào Cai có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 5 Xã, 12 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Duyên Hải
2 Phường Phường Lào Cai
3 Phường Phường Phố Mới
4 Phường Phường Cốc Lếu
5 Phường Phường Kim Tân
6 Phường Phường Bắc Lệnh
7 Phường Phường Pom Hán
8 Phường Phường Xuân Tăng
9 Phường Phường Bình Minh
10 Phường Phường Thống Nhất
11 Xã Đồng Tuyển
12 Xã Vạn Hoà
13 Phường Phường Bắc Cường
14 Phường Phường Nam Cường
15 Xã Cam Đường
16 Xã Tả Phời
17 Xã Hợp Thành
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật