Thành phố Đà Lạt có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Đà Lạt là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Lâm Đồng. Thành phố Đà Lạt có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 4 Xã, 12 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường 7
2 Phường Phường 8
3 Phường Phường 12
4 Phường Phường 9
5 Phường Phường 2
6 Phường Phường 1
7 Phường Phường 6
8 Phường Phường 5
9 Phường Phường 4
10 Phường Phường 10
11 Phường Phường 11
12 Phường Phường 3
13 Xã Xuân Thọ
14 Xã Tà Nung
15 Xã Trạm Hành
16 Xã Xuân Trường
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật