Thành phố Cẩm Phả có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Cẩm Phả là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Quảng Ninh. Thành phố Cẩm Phả có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 3 Xã, 13 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Mông Dương
2 Phường Phường Cửa Ông
3 Phường Phường Cẩm Sơn
4 Phường Phường Cẩm Đông
5 Phường Phường Cẩm Phú
6 Phường Phường Cẩm Tây
7 Phường Phường Quang Hanh
8 Phường Phường Cẩm Thịnh
9 Phường Phường Cẩm Thủy
10 Phường Phường Cẩm Thạch
11 Phường Phường Cẩm Thành
12 Phường Phường Cẩm Trung
13 Phường Phường Cẩm Bình
14 Xã Cộng Hòa
15 Xã Cẩm Hải
16 Xã Dương Huy
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật