Thành phố Bắc Ninh có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Bắc Ninh là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Bắc Ninh. Thành phố Bắc Ninh có 19 đơn vị hành chính, bao gồm 3 Xã, 16 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Vũ Ninh
2 Phường Phường Đáp Cầu
3 Phường Phường Thị Cầu
4 Phường Phường Kinh Bắc
5 Phường Phường Vệ An
6 Phường Phường Tiền An
7 Phường Phường Đại Phúc
8 Phường Phường Ninh Xá
9 Phường Phường Suối Hoa
10 Phường Phường Võ Cường
11 Xã Hòa Long
12 Phường Phường Vạn An
13 Phường Phường Khúc Xuyên
14 Phường Phường Phong Khê
15 Xã Kim Chân
16 Phường Phường Vân Dương
17 Xã Nam Sơn
18 Phường Phường Khắc Niệm
19 Phường Phường Hạp Lĩnh
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật