Quận Hải Châu có bao nhiêu Phường

Quận Hải Châu là một Quận trực thuộc Thành phố Đà Nẵng. Quận Hải Châu có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Thanh Bình
2 Phường Phường Thuận Phước
3 Phường Phường Thạch Thang
4 Phường Phường Hải Châu I
5 Phường Phường Hải Châu II
6 Phường Phường Phước Ninh
7 Phường Phường Hòa Thuận Tây
8 Phường Phường Hòa Thuận Đông
9 Phường Phường Nam Dương
10 Phường Phường Bình Hiên
11 Phường Phường Bình Thuận
12 Phường Phường Hòa Cường Bắc
13 Phường Phường Hòa Cường Nam
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật