Quận Hải An có bao nhiêu Phường

Quận Hải An là một Quận trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Quận Hải An có 8 đơn vị hành chính, bao gồm 8 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Đông Hải 1
2 Phường Phường Đông Hải 2
3 Phường Phường Đằng Lâm
4 Phường Phường Thành Tô
5 Phường Phường Đằng Hải
6 Phường Phường Nam Hải
7 Phường Phường Cát Bi
8 Phường Phường Tràng Cát
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật