Quận Dương Kinh có bao nhiêu Phường

Quận Dương Kinh là một Quận trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Quận Dương Kinh có 6 đơn vị hành chính, bao gồm 6 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Đa Phúc
2 Phường Phường Hưng Đạo
3 Phường Phường Anh Dũng
4 Phường Phường Hải Thành
5 Phường Phường Hoà Nghĩa
6 Phường Phường Tân Thành
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật