Quận Cẩm Lệ có bao nhiêu Phường

Quận Cẩm Lệ là một Quận trực thuộc Thành phố Đà Nẵng. Quận Cẩm Lệ có 6 đơn vị hành chính, bao gồm 6 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Khuê Trung
2 Phường Phường Hòa Phát
3 Phường Phường Hòa An
4 Phường Phường Hòa Thọ Tây
5 Phường Phường Hòa Thọ Đông
6 Phường Phường Hòa Xuân
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật