Huyện Yên Thành có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Yên Thành là một Huyện trực thuộc Tỉnh Nghệ An. Huyện Yên Thành có 39 đơn vị hành chính, bao gồm 38 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Yên Thành
2 Xã Mã Thành
3 Xã Tiến Thành
4 Xã Lăng Thành
5 Xã Tân Thành
6 Xã Đức Thành
7 Xã Kim Thành
8 Xã Hậu Thành
9 Xã Hùng Thành
10 Xã Đô Thành
11 Xã Thọ Thành
12 Xã Quang Thành
13 Xã Tây Thành
14 Xã Phúc Thành
15 Xã Hồng Thành
16 Xã Đồng Thành
17 Xã Phú Thành
18 Xã Hoa Thành
19 Xã Tăng Thành
20 Xã Văn Thành
21 Xã Thịnh Thành
22 Xã Hợp Thành
23 Xã Xuân Thành
24 Xã Bắc Thành
25 Xã Nhân Thành
26 Xã Trung Thành
27 Xã Long Thành
28 Xã Minh Thành
29 Xã Nam Thành
30 Xã Vĩnh Thành
31 Xã Lý Thành
32 Xã Khánh Thành
33 Xã Viên Thành
34 Xã Đại Thành
35 Xã Liên Thành
36 Xã Bảo Thành
37 Xã Mỹ Thành
38 Xã Công Thành
39 Xã Sơn Thành
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật