Huyện Yên Mô có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Yên Mô là một Huyện trực thuộc Tỉnh Ninh Bình. Huyện Yên Mô có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 16 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Yên Thịnh
2 Xã Khánh Thượng
3 Xã Khánh Dương
4 Xã Mai Sơn
5 Xã Khánh Thịnh
6 Xã Yên Phong
7 Xã Yên Hòa
8 Xã Yên Thắng
9 Xã Yên Từ
10 Xã Yên Hưng
11 Xã Yên Thành
12 Xã Yên Nhân
13 Xã Yên Mỹ
14 Xã Yên Mạc
15 Xã Yên Đồng
16 Xã Yên Thái
17 Xã Yên Lâm
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật