Huyện Yên Minh có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Yên Minh là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hà Giang. Huyện Yên Minh có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 17 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Yên Minh
2 Xã Thắng Mố
3 Xã Phú Lũng
4 Xã Sủng Tráng
5 Xã Bạch Đích
6 Xã Na Khê
7 Xã Sủng Thài
8 Xã Hữu Vinh
9 Xã Lao Và Chải
10 Xã Mậu Duệ
11 Xã Đông Minh
12 Xã Mậu Long
13 Xã Ngam La
14 Xã Ngọc Long
15 Xã Đường Thượng
16 Xã Lũng Hồ
17 Xã Du Tiến
18 Xã Du Già
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật