Huyện Yên Khánh có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Yên Khánh là một Huyện trực thuộc Tỉnh Ninh Bình. Huyện Yên Khánh có 19 đơn vị hành chính, bao gồm 18 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Yên Ninh
2 Xã Khánh Tiên
3 Xã Khánh Phú
4 Xã Khánh Hòa
5 Xã Khánh Lợi
6 Xã Khánh An
7 Xã Khánh Cường
8 Xã Khánh Cư
9 Xã Khánh Thiện
10 Xã Khánh Hải
11 Xã Khánh Trung
12 Xã Khánh Mậu
13 Xã Khánh Vân
14 Xã Khánh Hội
15 Xã Khánh Công
16 Xã Khánh Thành
17 Xã Khánh Nhạc
18 Xã Khánh Thủy
19 Xã Khánh Hồng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật