Huyện Yên Định có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Yên Định là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa. Huyện Yên Định có 29 đơn vị hành chính, bao gồm 27 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Quán Lào
2 Thị trấn Thị trấn Thống Nhất
3 Xã Yên Phú
4 Xã Yên Lâm
5 Xã Yên Tâm
6 Xã Yên Giang
7 Xã Quí Lộc
8 Xã Yên Thọ
9 Xã Yên Trung
10 Xã Yên Trường
11 Xã Yên Bái
12 Xã Yên Phong
13 Xã Yên Thái
14 Xã Yên Hùng
15 Xã Yên Thịnh
16 Xã Yên Ninh
17 Xã Yên Lạc
18 Xã Định Tăng
19 Xã Định Hòa
20 Xã Định Thành
21 Xã Định Công
22 Xã Định Tân
23 Xã Định Tiến
24 Xã Định Long
25 Xã Định Liên
26 Xã Định Tường
27 Xã Định Hưng
28 Xã Định Hải
29 Xã Định Bình
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật