Huyện Yên Châu có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Yên Châu là một Huyện trực thuộc Tỉnh Sơn La. Huyện Yên Châu có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 14 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Yên Châu
2 Xã Chiềng Đông
3 Xã Sập Vạt
4 Xã Chiềng Sàng
5 Xã Chiềng Pằn
6 Xã Viêng Lán
7 Xã Chiềng Hặc
8 Xã Mường Lựm
9 Xã Chiềng On
10 Xã Yên Sơn
11 Xã Chiềng Khoi
12 Xã Tú Nang
13 Xã Lóng Phiêng
14 Xã Phiêng Khoài
15 Xã Chiềng Tương
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật