Huyện Xuân Trường có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Xuân Trường là một Huyện trực thuộc Tỉnh Nam Định. Huyện Xuân Trường có 20 đơn vị hành chính, bao gồm 19 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Xuân Trường
2 Xã Xuân Châu
3 Xã Xuân Hồng
4 Xã Xuân Thành
5 Xã Xuân Thượng
6 Xã Xuân Phong
7 Xã Xuân Đài
8 Xã Xuân Tân
9 Xã Xuân Thủy
10 Xã Xuân Ngọc
11 Xã Xuân Bắc
12 Xã Xuân Phương
13 Xã Thọ Nghiệp
14 Xã Xuân Phú
15 Xã Xuân Trung
16 Xã Xuân Vinh
17 Xã Xuân Kiên
18 Xã Xuân Tiến
19 Xã Xuân Ninh
20 Xã Xuân Hòa
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật