Huyện Vĩnh Tường có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Vĩnh Tường là một Huyện trực thuộc Tỉnh Vĩnh Phúc. Huyện Vĩnh Tường có 29 đơn vị hành chính, bao gồm 26 Xã, 3 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Vĩnh Tường
2 Xã Kim Xá
3 Xã Yên Bình
4 Xã Chấn Hưng
5 Xã Nghĩa Hưng
6 Xã Yên Lập
7 Xã Việt Xuân
8 Xã Bồ Sao
9 Xã Đại Đồng
10 Xã Tân Tiến
11 Xã Lũng Hoà
12 Xã Cao Đại
13 Thị trấn Thị Trấn Thổ Tang
14 Xã Vĩnh Sơn
15 Xã Bình Dương
16 Xã Tân Cương
17 Xã Phú Thịnh
18 Xã Thượng Trưng
19 Xã Vũ Di
20 Xã Lý Nhân
21 Xã Tuân Chính
22 Xã Vân Xuân
23 Xã Tam Phúc
24 Thị trấn Thị trấn Tứ Trưng
25 Xã Ngũ Kiên
26 Xã An Tường
27 Xã Vĩnh Thịnh
28 Xã Phú Đa
29 Xã Vĩnh Ninh
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật