Huyện Vĩnh Lộc có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Vĩnh Lộc là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa. Huyện Vĩnh Lộc có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 15 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Vĩnh Lộc
2 Xã Vĩnh Thành
3 Xã Vĩnh Quang
4 Xã Vĩnh Yên
5 Xã Vĩnh Tiến
6 Xã Vĩnh Long
7 Xã Vĩnh Phúc
8 Xã Vĩnh Hưng
9 Xã Vĩnh Minh
10 Xã Vĩnh Khang
11 Xã Vĩnh Hòa
12 Xã Vĩnh Hùng
13 Xã Vĩnh Tân
14 Xã Vĩnh Ninh
15 Xã Vĩnh Thịnh
16 Xã Vĩnh An
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật