Huyện Vĩnh Linh có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Vĩnh Linh là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Trị. Huyện Vĩnh Linh có 22 đơn vị hành chính, bao gồm 19 Xã, 3 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Hồ Xá
2 Thị trấn Thị trấn Bến Quan
3 Xã Vĩnh Thái
4 Xã Vĩnh Tú
5 Xã Vĩnh Chấp
6 Xã Vĩnh Trung
7 Xã Vĩnh Kim
8 Xã Vĩnh Thạch
9 Xã Vĩnh Long
10 Xã Vĩnh Nam
11 Xã Vĩnh Khê
12 Xã Vĩnh Hòa
13 Xã Vĩnh Hiền
14 Xã Vĩnh Thủy
15 Xã Vĩnh Lâm
16 Xã Vĩnh Thành
17 Xã Vĩnh Tân
18 Thị trấn Thị trấn Cửa Tùng
19 Xã Vĩnh Hà
20 Xã Vĩnh Sơn
21 Xã Vĩnh Giang
22 Xã Vĩnh Ô
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật