Huyện Việt Yên có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Việt Yên là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bắc Giang. Huyện Việt Yên có 19 đơn vị hành chính, bao gồm 17 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Bích Động
2 Thị trấn Thị trấn Nếnh
3 Xã Thượng Lan
4 Xã Việt Tiến
5 Xã Nghĩa Trung
6 Xã Minh Đức
7 Xã Hương Mai
8 Xã Tự Lạn
9 Xã Bích Sơn
10 Xã Trung Sơn
11 Xã Hồng Thái
12 Xã Tiên Sơn
13 Xã Tăng Tiến
14 Xã Quảng Minh
15 Xã Hoàng Ninh
16 Xã Ninh Sơn
17 Xã Vân Trung
18 Xã Vân Hà
19 Xã Quang Châu
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật