Huyện Vạn Ninh có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Vạn Ninh là một Huyện trực thuộc Tỉnh Khánh Hòa. Huyện Vạn Ninh có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 12 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Vạn Giã
2 Xã Đại Lãnh
3 Xã Vạn Phước
4 Xã Vạn Long
5 Xã Vạn Bình
6 Xã Vạn Thọ
7 Xã Vạn Khánh
8 Xã Vạn Phú
9 Xã Vạn Lương
10 Xã Vạn Thắng
11 Xã Vạn Thạnh
12 Xã Xuân Sơn
13 Xã Vạn Hưng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật