Huyện Văn Chấn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Văn Chấn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Yên Bái. Huyện Văn Chấn có 31 đơn vị hành chính, bao gồm 28 Xã, 3 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn NT Liên Sơn
2 Thị trấn Thị trấn NT Nghĩa Lộ
3 Thị trấn Thị trấn NT Trần Phú
4 Xã Tú Lệ
5 Xã Nậm Búng
6 Xã Gia Hội
7 Xã Sùng Đô
8 Xã Nậm Mười
9 Xã An Lương
10 Xã Nậm Lành
11 Xã Sơn Lương
12 Xã Suối Quyền
13 Xã Suối Giàng
14 Xã Sơn A
15 Xã Phù Nham
16 Xã Nghĩa Sơn
17 Xã Suối Bu
18 Xã Sơn Thịnh
19 Xã Thanh Lương
20 Xã Hạnh Sơn
21 Xã Phúc Sơn
22 Xã Thạch Lương
23 Xã Đại Lịch
24 Xã Đồng Khê
25 Xã Cát Thịnh
26 Xã Tân Thịnh
27 Xã Chấn Thịnh
28 Xã Bình Thuận
29 Xã Thượng Bằng La
30 Xã Minh An
31 Xã Nghĩa Tâm
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật