Huyện Tuy Đức có bao nhiêu Xã

Huyện Tuy Đức là một Huyện trực thuộc Tỉnh Đắk Nông. Huyện Tuy Đức có 6 đơn vị hành chính, bao gồm 6 Xã
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Quảng Trực
2 Xã Đắk Búk So
3 Xã Quảng Tâm
4 Xã Đắk R'Tíh
5 Xã Đắk Ngo
6 Xã Quảng Tân
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật