Huyện Trường Sa có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Trường Sa là một Huyện trực thuộc Tỉnh Khánh Hòa. Huyện Trường Sa có 3 đơn vị hành chính, bao gồm 2 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Trường Sa
2 Xã Song Tử Tây
3 Xã Sinh Tồn
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật