Huyện Trực Ninh có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Trực Ninh là một Huyện trực thuộc Tỉnh Nam Định. Huyện Trực Ninh có 21 đơn vị hành chính, bao gồm 19 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Cổ Lễ
2 Xã Phương Định
3 Xã Trực Chính
4 Xã Trung Đông
5 Xã Liêm Hải
6 Xã Trực Tuấn
7 Xã Việt Hùng
8 Xã Trực Đạo
9 Xã Trực Hưng
10 Xã Trực Nội
11 Thị trấn Thị trấn Cát Thành
12 Xã Trực Thanh
13 Xã Trực Khang
14 Xã Trực Thuận
15 Xã Trực Mỹ
16 Xã Trực Đại
17 Xã Trực Cường
18 Xã Trực Phú
19 Xã Trực Thái
20 Xã Trực Hùng
21 Xã Trực Thắng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật