Huyện Triệu Sơn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Triệu Sơn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa. Huyện Triệu Sơn có 36 đơn vị hành chính, bao gồm 35 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Triệu Sơn
2 Xã Thọ Sơn
3 Xã Thọ Bình
4 Xã Thọ Tiến
5 Xã Hợp Lý
6 Xã Hợp Tiến
7 Xã Hợp Thành
8 Xã Triệu Thành
9 Xã Hợp Thắng
10 Xã Minh Sơn
11 Xã Minh Dân
12 Xã Minh Châu
13 Xã Dân Lực
14 Xã Dân Lý
15 Xã Dân Quyền
16 Xã An Nông
17 Xã Văn Sơn
18 Xã Thái Hòa
19 Xã Tân Ninh
20 Xã Đồng Lợi
21 Xã Đồng Tiến
22 Xã Đồng Thắng
23 Xã Tiến Nông
24 Xã Khuyến Nông
25 Xã Xuân Thịnh
26 Xã Xuân Lộc
27 Xã Thọ Dân
28 Xã Xuân Thọ
29 Xã Thọ Tân
30 Xã Thọ Ngọc
31 Xã Thọ Cường
32 Xã Thọ Phú
33 Xã Thọ Vực
34 Xã Thọ Thế
35 Xã Nông Trường
36 Xã Bình Sơn
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật