Huyện Triệu Phong có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Triệu Phong là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Trị. Huyện Triệu Phong có 19 đơn vị hành chính, bao gồm 18 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị Trấn Ái Tử
2 Xã Triệu An
3 Xã Triệu Vân
4 Xã Triệu Phước
5 Xã Triệu Độ
6 Xã Triệu Trạch
7 Xã Triệu Thuận
8 Xã Triệu Đại
9 Xã Triệu Hòa
10 Xã Triệu Lăng
11 Xã Triệu Sơn
12 Xã Triệu Long
13 Xã Triệu Tài
14 Xã Triệu Đông
15 Xã Triệu Trung
16 Xã Triệu Ái
17 Xã Triệu Thượng
18 Xã Triệu Giang
19 Xã Triệu Thành
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật