Huyện Tĩnh Gia có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Tĩnh Gia là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa. Huyện Tĩnh Gia có 34 đơn vị hành chính, bao gồm 33 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Tĩnh Gia
2 Xã Hải Châu
3 Xã Thanh Thủy
4 Xã Thanh Sơn
5 Xã Triêu Dương
6 Xã Hải Ninh
7 Xã Anh Sơn
8 Xã Ngọc Lĩnh
9 Xã Hải An
10 Xã Hùng Sơn
11 Xã Các Sơn
12 Xã Tân Dân
13 Xã Hải Lĩnh
14 Xã Định Hải
15 Xã Phú Sơn
16 Xã Ninh Hải
17 Xã Nguyên Bình
18 Xã Hải Nhân
19 Xã Hải Hòa
20 Xã Bình Minh
21 Xã Hải Thanh
22 Xã Phú Lâm
23 Xã Xuân Lâm
24 Xã Trúc Lâm
25 Xã Hải Bình
26 Xã Tân Trường
27 Xã Tùng Lâm
28 Xã Tĩnh Hải
29 Xã Mai Lâm
30 Xã Trường Lâm
31 Xã Hải Yến
32 Xã Hải Thượng
33 Xã Nghi Sơn
34 Xã Hải Hà
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật