Huyện Tiên Yên có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Tiên Yên là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Ninh. Huyện Tiên Yên có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 11 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Tiên Yên
2 Xã Hà Lâu
3 Xã Đại Dực
4 Xã Đại Thành
5 Xã Phong Dụ
6 Xã Điền Xá
7 Xã Đông Ngũ
8 Xã Yên Than
9 Xã Đông Hải
10 Xã Hải Lạng
11 Xã Tiên Lãng
12 Xã Đồng Rui
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật