Huyện Tiền Hải có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Tiền Hải là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thái Bình. Huyện Tiền Hải có 35 đơn vị hành chính, bao gồm 34 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Tiền Hải
2 Xã Đông Hải
3 Xã Đông Trà
4 Xã Đông Long
5 Xã Đông Quí
6 Xã Vũ Lăng
7 Xã Đông Xuyên
8 Xã Tây Lương
9 Xã Tây Ninh
10 Xã Đông Trung
11 Xã Đông Hoàng
12 Xã Đông Minh
13 Xã Tây An
14 Xã Đông Phong
15 Xã An Ninh
16 Xã Tây Sơn
17 Xã Đông Cơ
18 Xã Tây Giang
19 Xã Đông Lâm
20 Xã Phương Công
21 Xã Tây Phong
22 Xã Tây Tiến
23 Xã Nam Cường
24 Xã Vân Trường
25 Xã Nam Thắng
26 Xã Nam Chính
27 Xã Bắc Hải
28 Xã Nam Thịnh
29 Xã Nam Hà
30 Xã Nam Thanh
31 Xã Nam Trung
32 Xã Nam Hồng
33 Xã Nam Hưng
34 Xã Nam Hải
35 Xã Nam Phú
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật