Huyện Thường Xuân có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Thường Xuân là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa. Huyện Thường Xuân có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 16 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Thường Xuân
2 Xã Bát Mọt
3 Xã Yên Nhân
4 Xã Xuân Lẹ
5 Xã Vạn Xuân
6 Xã Lương Sơn
7 Xã Xuân Cao
8 Xã Luận Thành
9 Xã Luận Khê
10 Xã Xuân Thắng
11 Xã Xuân Lộc
12 Xã Xuân Cẩm
13 Xã Xuân Dương
14 Xã Thọ Thanh
15 Xã Ngọc Phụng
16 Xã Xuân Chinh
17 Xã Tân Thành
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật