Huyện Thuận Thành có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Thuận Thành là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bắc Ninh. Huyện Thuận Thành có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 17 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Hồ
2 Xã Hoài Thượng
3 Xã Đại Đồng Thành
4 Xã Mão Điền
5 Xã Song Hồ
6 Xã Đình Tổ
7 Xã An Bình
8 Xã Trí Quả
9 Xã Gia Đông
10 Xã Thanh Khương
11 Xã Trạm Lộ
12 Xã Xuân Lâm
13 Xã Hà Mãn
14 Xã Ngũ Thái
15 Xã Nguyệt Đức
16 Xã Ninh Xá
17 Xã Nghĩa Đạo
18 Xã Song Liễu
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật